Integritetspolicy

Integritetsmeddelande för kunder, affärspartners och deras representanter

DEKRA är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du är en kund eller individ som arbetar eller har arbetat för ett företag som är kund eller affärspartner till oss, kan vi komma att behandla personuppgifter om dig.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är DEKRA Quality Management AB, org. nr 556661-2551.

Vilka personuppgifter vi behandlar och ändamålen med behandlingen varierar beroende på vilken relation du har med oss. Nedan finner du en beskrivning av de vanligaste personuppgifterna vi behandlar och ändamålet med behandlingen.


Ändamålen med behandlingen


Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att möjliggöra:

 • Tillhandahållande av våra produkter och tjänster (innefattande att ge tillgång till information om besiktningsobjekt, tid för besiktning m.m.);
 • Ett uppdaterat register av kundrepresentanter i vårt CRM-system;
 • Användningen av våra kundrelaterade IT-tjänster och applikationer;
 • Göra reklam- och marknadsutskick;
 • Kundundersökningar; och
 • Hantering och uppföljning av våra avtalsförpliktelser.

Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bl.a. att vi måste ha stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad rättslig grund, vilket för vår del huvudsakligen innebär någon av följande grunder:

 • Fullgörande av avtal;
 • Fullgörande av rättsliga förpliktelser och utövande av rättigheter;
 • Intresseavvägning (närmare information om intresseavvägningen hittar du i vår fullständiga Integrationspolicy för kunder, affärspartners och deras representanter); och
 • Samtycke.


Vilka personuppgifter vi behandlar


Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig själv, din arbetsgivare eller tredje part som vi har en affärsrelation med. I vissa fall inhämtar vi även uppgifter från allmänt tillgängliga register, myndigheter eller institutioner.

Personuppgifter som vi kan komma att behandla omfattar:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt önskemål om kontaktväg);
 • Organisatorisk information (såsom företagsnamn, befattning och arbetsplats);
 • IT-relaterad information (såsom inloggningsuppgifter, lösenord samt data och loggning av din användning av våra IT-tjänster och applikationer);
 • Personnummer (när det krävs för säker identifiering vid betalning på kredit); och
 • Avtalsuppgifter (såsom offerter, beställningar, bekräftelser och avtal med oss).


Vilka vi delar dina personuppgifter med


DEKRA är del av en global koncern med kontor och verksamheter i flera länder. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras och göras tillgänglig för andra bolag inom vår koncern. Vi kan även komma att lämna ut uppgifterna till myndigheter när så krävs enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut samt till våra betrodda tredjepartsleverantörer.

När vi lämnar ut dina uppgifter till en tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal när så erfordras och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning.

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi trots detta behöver föra över dina personuppgifter utanför EU/ESS, har vi en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, t.ex. genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat.


Hur länge vi sparar dina personuppgifter


Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi det krävs för att uppfylla de ändamål uppgifterna samlats in för. Perioden avgörs bl.a. med hänsyn till personuppgifterna ifråga, avtalsperioder och förpliktelser samt rättsliga rapporteringsskyldigheter.


Dina rättigheter


Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Detta innefattar bl.a.:

 • Rätten till insyn i vår behandling;
 • Rätten till rättelse av felaktig information;
 • Rätten till radering (om t.ex. uppgifterna inte behövs för de syften de samlades in eller om behandlingen baseras enbart på ditt samtycke och du drar tillbaka samtycket);
 • Rätten att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring;
 • Rätten att återkalla lämnat samtycke;
 • Rätten till begränsning i vissa situationer; och
 • Rätten till dataportabilitet.

För att utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Om du anser att dina uppgifter behandlas på ett sätt som bryter mot befintliga bestämmelser ber vi dig också att rapportera detta till oss så snabbt som möjligt. Du har också rätt att registrera ett klagomål hos Integritetskyddsmyndigheten.

Detta meddelande innehåller grundläggande information om hur vi på DEKRA behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om vår behandling ber vi dig läsa vår fullständiga Integritetsuppgiftpolicy för kunder, affärspartners och deras representanter eller kontakta oss.


Kontaktuppgifter

GDPR-ansvarig
DEKRA Quality Management AB
Fältmätargatan 15
721 35 Västerås, Sverige
E-postadress: gdpr.industrial.se@dekra.com
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer