Personuppgiftspolicy / Användarvillkor

Senast uppdaterat: 2018-05-04

1. DEKRA Quality Management är mån om din personliga integritet

DEKRA Quality Management AB ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. Du har vid förfrågan rätt till information om vilka personuppgifter om dig som behandlas dataskyddsförordningen (GDPR), samt rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter.

Personuppgiftslagen

DEKRA Quality Management samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter.
I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2. DEKRA Quality Management är personuppgiftsansvarig

DEKRA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)
Som personuppgiftsansvarig tar DEKRA ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig via vår hemsida

DEKRAs kontaktuppgifter är följande.

DEKRA Quality Management AB
Drottninggatan 8
632 20 Eskilstuna, Sverige

E-post: info.ause@dekra.com
Organisationsnummer: 556661-2551
VD och behörig företrädare: Frank Schubert

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, registreringsnummer och IP-adress vid bokningstillfället.

4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av DEKRA för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. DEKRA sparar dina uppgifter i en kunddatabas.

1. Mystery Shopping: För urval av medverkan i Mystery Shopping.
2. Miljödekaler: För hantering av beställning av miljödekaler.
3. Återlämning av leasingbil: För säkerställande av kontaktuppgifter inför återlämning, rapportering, statistik och uppföljning för oss och våra uppdragsgivare

Det innebär att vi kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

5. Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till godkända uppdragsgivare till oss enligt vad som anges nedan.

Vi lämnar aldrig ut kontaktuppgifter i annat fall än till uppdragsgivare för DEKRA. Dessa uppdragsgivare får dock inte sprida uppgifterna vidare eller använda dem i något annat syfte. DEKRA ansvarar inte för utebliven e-post som beror på felaktigt angivna kontaktuppgifter eller andra tekniska problem hos mottagaren.

Dina uppgifter lagras i Sverige och behandlas av DEKRA Quality Management. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till godkända affärspartners som behandlar personuppgifter för DEKRA Quality Management räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt avtal som säkerställer att behandlingen sker under samma former hos avtalsparten som hos DEKRA. Vi kräver vidare att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss.
Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför DEKRA.

7. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

8. Information, registerutdrag m.m.

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller irrelevant kan du vända dig till oss och skriftligen begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har registrerat om dig. En sådan ansökan om registerutdrag görs skriftligen till DEKRA på e-postadress info.ause@dekra.com.
Som kund hos DEKRA har du har alltid rätt att motsätta sig att personuppgifterna används för marknadsföringsändamål (t.ex. utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden). Du kan kontakta oss antingen via brev till DEKRA Quality Management AB, Drottninggatan 8, 632 20 Eskilstuna, Sverige.

Om du önskar ytterligare information om vår behandling av personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

9. Samtycke

Genom att frivilligt lämna personuppgifter på DEKRA Quality Management hemsida eller i telefon vid bokningstillfället så samtycker du till att DEKRA behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning.
Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum.

10. Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av oss. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn.
Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna Personuppgiftspolicy varje gång du besöker DEKRA hemsida för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.